Для підприємців із грудня зростуть податки

Зрос­тання від­ра­ху­вань пов’яза­не з під­ви­щен­ням мі­ні­маль­ної зар­пла­ти до 6500 гри­вень, за­раз во­на ста­но­вить 6 ти­сяч.

Що сто­су­єть­ся со­ці­аль­но­го внес­ку, то його мі­ні­маль­ний роз­мір збіль­шиться з 1320 до 1430 гри­вень (22 % від мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти), мак­си­маль­ний — з 19 800 до 21 450 гри­вень.

З 2022 ро­ку всі ФО­Пи (крім «єдин­ни­ків» пер­шої гру­пи, які не ма­ють най­ня­тих спів­ро­біт­ни­ків, з ви­тор­гом до міль­йона гри­вень на рік) бу­дуть зо­бов’яза­ні вста­но­ви­ти ре­єс­тра­то­ри роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій. Та­кож на­бу­де чин­ності нор­ма, згід­но з якою спо­жи­ва­чі змо­жуть ви­ма­га­ти з та­ких під­при­єм­ців че­ки, що га­ран­тує мож­ли­вість по­вер­нення то­ва­ру.

Читайте також: Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО

Україна вже пройшла пік захворюваності на коронавірус – Ляшко

МОН виступило за повернення дітей до шкіл